panorama

مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما 

مرکز کنفرانس / نمایشگاه بین المللی صدا و سیما با کلاسی جهانی در تهران واقع شده است. مجتمع مسکونی 40.000 متر مربع واقع در بهترین بخش شمالی تهران است. از لحاظ جایگاه به تمام مناطق از جمله هتل ها و مراکز سرگرمی تهران قابل دسترسی است.
امکانات شگفت انگیز همراه با یک رویکرد مشتری مدار باعث می شود که یکی از انتخاب هابرای  مهمترین رویدادهای جهانی باشد.

Virtual tour :

مشاهده تور مجازی از مرکز همایش های صدا و سیما