رهبران ارشد صنعت نه تنها در جلسات کنفرانس سخن می گویند و بحث و ارائه خواهند کرد ,بلکه آنها به دنبال مشارکت فعالانه و به دنبال یافتن راه حل های جدید برای پروژه ها و پیشرفت های جدید و در حال انجام هستند.
اگر می خواهید نام تجاری خود را در بازار انرژی جدید تجدید پذیر ایران افزایش دهید، این کنفرانس فرصتی برای انجام این کار است.

کنفرانس انرژی های تجدید پذیر ایران یک نمایشگاه نیست و برای عموم باز نیست. این رویداد در سطوح تصمیم گیرندگان ارشد و دارندگان بودجه منعکس خواهد شد.